ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 195 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵊⵊⵉⵏ 170 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ, ⵎⵎⵓⵜⵏ 10 ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:34   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 195 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵊⵊⵉⵏ 170 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ, ⵎⵎⵓⵜⵏ 10 ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ –ⴰⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (195) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⵊⵊⵉⵏ 170 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 8113 (18 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ/100.000 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ), ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 592, ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵣⴳⵔ ⵖⵔ 4426 ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 170 ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⵡⵀⵔⴰⵏ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⵙⵟⵉⴼ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ) ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ.

ⵙ ⵜⵛⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵎⵔ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 65 ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ-ⵙⵏ 66% ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵙⴹⵉⴼ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉⴷⴳ ⵏⵙⵙⴽⵍⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵜⵓⴳ-ⵏⵙⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 521% ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ.

ⵢⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵉⵜⵓⴳⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵜⵓⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵏⴷⵓⵡⴰ ⵙ ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏ ⵢⵡⵡⵒⴷ ⵖⵔ 14059 ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⴷⴳ-ⵙⵏⵜ ⵛⵛⴽ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ 25 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⵙ.

ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⵜⵓⵍⵙ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴷⵔ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵉⵡⵍⵍⵉⵀⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳ, ⴰⵙⵎⵛⵛⵇ ⴰⵏⵎⵜⵜⵉ, ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 195 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵊⵊⵉⵏ 170 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ, ⵎⵎⵓⵜⵏ 10 ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:34     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu