ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : 190 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 194 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:20   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : 190 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 194 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 190 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, 194 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⵊⵎⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 7918 (18 ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ/100.000 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ), ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵡⵡⴹ ⵖⵔ 582, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵣⴳⵔ ⵖⵔ 4256.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵎⴷⵉⵢⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵇⵙⵏⵜⵉⵏⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵟⵉⵀⵔⵜ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ) ⴰⴽⴽⴷ ⵎⴰⵄⵙⴽⵔ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ).

ⴰⵜⵓⴳ ⵙ ⵍⵄⵎⵔ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 66% ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

 

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : 190 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 194 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:20     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu