ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : 186 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 94 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:24   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : 186 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 94 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵉⴹⵉ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (186) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, 94 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 7728 (17,6 ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ/100.000 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ), ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵡⵡⴹ ⵖⵔ 575, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵣⴳⵔ ⵖⵔ 4062.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ (2 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ), ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵎⴷⵉⵢⴰ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ), ⵟⵉⵀⵔⵜ (1 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ) ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ.

ⴰⵜⵓⴳ ⵙ ⵍⵄⵎⵔ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 66% ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵉ ⵢⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ.

ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵏⴷⵓⵡⴰ ⵙ ⵛⵀⵍⵓⵔⵓⵇⵓⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 13332 ⵉⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵛⵛⴽ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵛⴰⵏⵏⵔ,ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⵙ.

ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴱⵔⵔⵓ ⵏ ⵟⵟⴱⵍ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴰⴷ ⵃⴰⵔⴼⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵡⴰⵖ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵓⴳⴰⵔ.

 

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : 186 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 94 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:24     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu