ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : 189 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 98 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:24   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : 189 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 98 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (198) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴱⵜⵏ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, 98 ⵏ ⵜⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 7019, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 548, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 3507.

ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵟⵉⵀⵔⵜ, ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴱⵓⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⴷⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ.

ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵙ ⵍⵄⵎⵔ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵔ-ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 25 ⵖⵔ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ-ⵙ 57% ⵙⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ ⵙⴳ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷⴳ-ⵙⵏ 67% ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ, 22 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵎⴰ ⴷ 15 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴰⴽⴽⴷ 11 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵙⴽⵍⵙⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴹⵉⴼ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵏⵙⵙⴽⵢⴷ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 11.754, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 4942 ⵢⵜⴱⵜ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵖⴼ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵒⵛⵔ ⴰⴽⴽⴷ 6812 ⵉⴷⴳ ⵛⵓⴽⴽⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵎⴰ 26 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ.

ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ, ⵢⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⵏ ⴰⵙⵎⵛⵛⵇ ⴰⵏⵎⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ, ⴰⵏⴰⴳⴰⵔ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵃⴱⵙⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ-ⴰ.

 

 

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : 189 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 98 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:24     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu