ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 06 ⵎⴰⵢⵓ 2020 15:46   Ɣran-t : 240 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ– ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵙⵓⴽⴻⵀⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ, ⴰⵢ ⵙⴼⵓⴳⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⴱⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⵙⵓⴽⴻⵀⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵍⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⴳ-ⴰ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⴻⵄ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵖⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴷ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵢ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴻⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳⴻⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵚⴰⴱⵓⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵚⴰⴱⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⴳⴰⵍ, ⵜⵉⵙⴼⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴽⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ.

ⴷⴰⵖ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵢ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴽⴽ ⵜⴰⵍⵢⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵉⵙⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵚⴰⴱⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⵙ ⵉⵍⴻⵎⴹⴰⴷⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵔⴻⴷ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⴻⵎⴹⴰⴷⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⵉⵎⵥⵓⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵓⴳⵔⵉ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴳⵙⴰ, ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⴻⴱⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

 

 

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 06 ⵎⴰⵢⵓ 2020 15:46     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 240 n tikkal   Bḍu