ⴰⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 23 Fuṛaṛ 2020 13:38   Ɣran-t : 216 n tikkal
ⴰⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ

ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ "ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ.

ⵡⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵢⴻⵏ, ⴱⴻⴷⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵓⴷⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ.

ⴰⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵢⵧⵓⵙⴻⴼ (ⵜⴰⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ) ⵉⴼⵙⴻⵔ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ, ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉⵍⵖⴰⵏⴻⵏ, ⵓⴳⵍⵉⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⴷⵎⵉⵏ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⵉⵙⴻⵀⵍⴻⵏ ⴰⴳⵣⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 13:43
ⴰⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 23 Fuṛaṛ 2020 13:38     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 216 n tikkal   Bḍu