ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 18 Fuṛaṛ 2020 13:55   Ɣran-t : 219 n tikkal
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.

ⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ « ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵜ, ⵉⵖⵓⴷⵉⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ », ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ, ⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵉⵖⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ.

ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵊⴱⴻⴷ ⵜⵉⴼⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ.

ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ, ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⴰⵛⴻⵎⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴽⵉ.

ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ, ⵉ ⵓⵙⵎⵉⵍⴻⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

ⴽⴻⵛⴼⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵥⴻⵢⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵜ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.

ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⵓⵖⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⵓⵖⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵍⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 23 Fuṛaṛ 2020 14:16
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 18 Fuṛaṛ 2020 13:55     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 219 n tikkal   Bḍu