ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ 24.000 ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 16:22   Ɣran-t : 408 n tikkal
ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ 24.000 ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ

ⵜⵉⵒⴰⵙⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⴻⴱⴰⵔⴽⵉ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ 24.000 ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⴰⵎⴻⵏ. ‘’ⴰⴷ ⵏⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ

ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵏⴻⵛⵜⴻⵍ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2002, ⵉⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ "ⵀⵓⴰⵡⴻⵉ", "ⵎⵉⵛⵔⵧⵙⵧⴼⵜ", ⴰⴽⴽⴻⴷ "ⵛⵉⵙⵛⵧ", ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵖⴻⴼ ‘’ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ’’, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⴱⵓ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ. ‘’ⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵎⵉⵀⵉ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏⴻⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵟⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ’’ ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ 24.000 ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 16:22     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 408 n tikkal   Bḍu