ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵉⵔⵓⵃ-ⴰⵙ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 01 Yebrir 2018 15:33   Ɣran-t : 61 n tikkal
ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵉⵔⵓⵃ-ⴰⵙ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ

ⵏⴻⵡ ⴷⴻⵍⵀⵉ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔⵓⵃ-ⴰⵙ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⵛⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵉ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ (ⵉⵙⵔⵧ) ⵉⵔⵓⵃ-ⴰⵙ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴳⵙⴰⵜ-6ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵎⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴱⵓ-ⵙ. ‘’ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⴰⴳⴻⵏⵙⴰ ⵉⵍⴰⵏ 2,140 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵙⴳⴰⴽⵜⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵀⴻⵏⴷⵉⵢⵉⵏ. ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴰⵏⴷⵀⵔⴰ ⵒⵔⴰⴷⴻⵙⵀ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ 2017, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵉ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ (ⵉⵙⵔⵧ) ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴱⵓ 104 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵜ.

ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵉⵔⵓⵃ-ⴰⵙ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 01 Yebrir 2018 15:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 61 n tikkal   Bḍu