ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:43   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵇⴰⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴷⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⴱⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵍⴽⵎⴻⵏ (ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ) ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⴱⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ.

ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 6, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳ-ⴷ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. ⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ (ⵡⵡⵡ.ⴰⵒⵙ.ⴷⵣ, ⵡⴻⴱⵜⵠ.ⴰⵒⵙ.ⴷⵣ) ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ. ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ, ⴰⵙⵎⴻⵍ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴰⵍ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ, ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⴰⵛⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⴷⵧⵡⵙ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵍⵉⵏⵓⵅ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴼⴻⴽⴽⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⴼⴽⴻⵏ ⴰⵎⵏⴻⵏⵏⵉⴹ ⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴽⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵎⴷⴻⵙⵡⴻⵍ, ⴰⵥⴻⴹⵡⵓ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵡⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵜ ⵜⵓⵀⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵀⵍⵉⵙⵉⵏ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵓⵀⵍⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ, ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴷ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵢⴻⵙ-ⵙ.

ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ 70 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⵙⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:43     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu