ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴷⴷⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⵓⴱⵔⵔⵃ-ⴰ "ⵡⴰⵎⴱⵔ 1954 : ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵡⴰⵎⴱⵔ 2020 : ⴰⴱⴷⴷⵍ".

ⵟⴰⵃⵎⵍⴰ-ⴰ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵙⴳⵔⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ "ⵜⴼⴼⵔⴰⵡⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ", ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴹⵎ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵣⵓⴷⴰⵔ ⵏ "ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ".

ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵛⵜⵎⴱⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴰⵛⵉⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵜⵓⴱⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵖⴼ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⴰⵍ ⵉⵙⴱⴹⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ  ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ-ⴰ, ⴰⴷ ⵏⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⵏ ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ ⴷ ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⵏⵖ ⵉⵍⴰⵏ 10 ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ, ⵏⵖ ⵜⵉⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴳ, ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, 25 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ.

ⵡⵉⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, ⴷⴳ 25 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⴽⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵢⵙⴱⴰⴷⵓ-ⵜⵏ-ⵉⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵔⵉ (ⴰⵔⴰⵖ).

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴼⵔⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:36     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu