ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ: ⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:58   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ: ⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴻⵍ-ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵡⴰⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉⴳⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ.

« ⵙ ⵜⴻⴹⴼⵉ ⴰⵢ ⵏⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴰⵖ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴻⵍ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ».

ⵖⵍⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴻⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⵉⵣⴻⵡⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴻⵍ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ (ⴼⴰⴱⵍⴰⴱ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⵎⴻⴽ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵉⵏⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ».

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵢⵓⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ, ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴻⵍ ⴷ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴳⴰ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ: ⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:58     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu