ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ : ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 20:16   Ɣran-t : 21 n tikkal
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ : ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ) ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.

ⵟⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ, ⴰⵢⴰ, ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ, ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵡⴰⵎⵏⵉ, ⴱⴰⵙⵎⴰ ⴰⵣⵓⵓⴰⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⴷⵎⵜ, ⴱⵍⴽⴰⵛⵎ ⵥⴳⵀⵎⴰⵜⵉ.

ⵟⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ "ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⴰⵙⴼⴳⵔ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵔⵓⵥⵓⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⵏ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵛⵎⵎⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵍⵇⴷⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ".

ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵍⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⵉⵡⵓⵍⵎⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵣⵓⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⵟⵓⵇⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⵔⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ "ⵓⵙⴼⴳⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵍⵇⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴹⵉⴷⵉⵢⵓⵜⵉⵏ" ⴰⴽⴽⴷ "ⵓⵙⴼⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⵓⵔ ⵏⵍⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵀⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ".

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ : ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 20:16     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 21 n tikkal   Bḍu