ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ: 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵎⴰⵢⵓ 2019 15:31   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ: 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵖⴻⴼ 26 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵙⵧⴼⵉⴰⵏⴻ ⴽⴻⵔⵔⵉ.

ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴽⴻⵔⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⵔⴻⵎⵍⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵜⵔⵉⴱⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⴱⵓⵏ, ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ, ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⴳⴼⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2019 12:37
ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ: 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵎⴰⵢⵓ 2019 15:31     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu