ⵙⵢⴷⵏⴻⵢ – ⵢⵉⵡⴻ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⵜⵔⴰⴽⵜⵉⵜ, ⵍⴰ ⵉⴼⴻⵙⵙⵉ ⵙⴻⴳ ⵃⴰⵎⵓ ⴰⵏⴻⵣⵡⴰⵏ, ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵙⵓⴳⵓⵏⴻⵏ-ⵜ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵏⴻⵔⵏⴰ ⴰⴳⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⴻⵏ. ⴰⴳⵔⵉⵙ ⵜⵧⵜⵜⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⵏⵜⴰⵔⵜⵉⴽⵜ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍ. ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵛⴰⵛⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⵙ, ⵍⴰ ⵜ-ⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ (ⴰⵔⵒⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴻⴳ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ (ⴰⵅⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⴳⵎⵓⵔ ⵙ ⵍⴱⴻⵄⴷ), ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏⵜ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏⵜ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ.
ⵎⵧⵏⵜⵔⴻⴰⵍ – ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴷ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⵣⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⴳⵣⵉ ⵜⵓⵖⵔⵉⴼⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏⵜ ⴰⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵡⴻⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵓⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵧⵏⵜⵔⴻⴰⵍ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵧⵏⵜⵔⴻⴰⵍ (ⵓⴷⴻⵎ), ⴰⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵢⴻⵅⵡⴰⵔⵉⵣⵎⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵎⵧⵏⵜⵔⴻⴰⵍ (ⵎⵉⵍⴰ) ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵜⵉⵙⵙⵓⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ ⵖⴻⴼ ⵎⵧⵏⵜⵔⴻⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ.
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⵙⴰⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴻⵣⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 2.317 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ 13 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, 1.047 ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⴷ 797 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ-ⴰ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ. ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 5 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⴹⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵡⴻⴳ ⵏ ⵢⴻⴱⵟⴻⵔ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ 3.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴽⵛⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ. ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⵉ ⴰⵎⵜⵉⵡⴻⴳ ⵏ ⵢⴻⴱⵟⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵢⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴰⵖ-ⴷ ⵢⴻⴱⴹⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵏⵉⵜⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵣⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ. ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ-ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ ⵡⴰⴹⵓⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵉⵏ, ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵉⵎⴻⵙⵏⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵢⵖⴻⵔ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓⵜⴻⵏ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵢⴻⴹ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢ ⵍⵇⴰⵢⵉⵜ ⵡⴰⴹⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⴱⵟⴻⵔ.
ⵎⵉⴰⵎⵉ – ⵜⵛⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵒⴰⵛⴻⵅ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴻⵥⴷⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵍⵛⵧⵏ9 ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 50, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴱⵓⴱⴱ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵜ-ⴰ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵀⵉⵙⵒⴰⵙⴰⵜ. ⵜⴻⵇⵍⴻⵄ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵜ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 5:33 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ (ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⴳⵔⴻⴻⵏⵡⵉⵛⵀ) ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵛⴰⵒⴻ ⵛⴰⵏⴰⵠⴻⵔⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⴼⵍⵧⵔⵉⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴱⵓⴱⴱ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⴱⵓ ⴰⴽⵍⵓⵖⵙⵉⵔ (ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ 36.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ). ⵜⵓⴼⴻⴳ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵜ-ⴰ 33 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰⴹⴹⴰⴼⴻⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ ⵙⴰⵜⴻⵍⵍⵉⵜⴻ (ⴰⵜⵙ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵏⵧⵓⴰⵔ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵧⵓⴰⵀⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵎⵉⴰⵎⵉ, 23 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵢⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵛⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⵉⵢⴰⵏ (ⴰⴷⵏ) ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵔⴻⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵍⵢⵉⵙⴻⵏ (ⵉⵢⵙⴰⵏ). ⵢⴻⵍⴼⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵛⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉⵢⵙⴰⵏ ⵏ ⵒⵔⵣⴻⵡⴰⵍⵙⴽⵉ, ⵍⵍⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴷ ⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵕⴻⴱⴱⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵛⵉⴻⵏⵛⴻ. « ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⵎⴻⵖⵖⵔⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵙⴰⵏⴷⵔⴰ ⵧⵍⵙⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⵙⴰⵙ.
ⵛⵀⴰⵏⴳⵙⵀⴰ (ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ) – ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.