ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵒⵓⵍⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵉⵏ « ⵛⴰⵒⴻⵍⵍⴰ ⵛⵔⴰⵠⵧⵠⵉⴻⵏⵙⵉⵙ » ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ 19-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵖⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵍⵀⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵛⵛⵏⴰⵡⵉ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⵓⵏ ⵡⵉⵙ 16 ⴷ ⵡⵉⵙ 17.
ⴰⴷⵔⴰⵔ - ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏⵜ ⵙ 80% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛⴰⵏⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵥⴻⵟⵟⴰ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴷⵉ 2018, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⵉ ⴱⵧⵔⴷⵊ ⴱⴰⴷⵊⵉ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ (800 ⴽⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ), ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵣⴰεⵍⴰⵏⴻ.
ⵛⵛⵍⴻⴼ – ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵅⴻⵎⵎⴻⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵔⴻⵣ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵙⴻⴳ ⵓⴼⵜⵓⵜⴻⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵓⴽⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵃⴰⵣⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵊⴻⵍⵍⴰⴱⵜ ⵏ 5000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵎⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.
ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ ⵀⴰⵙⴱⴻⵍⵍⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ – ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵛⵉⵏⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵀⴰⵎⴰⵏⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵙⴷⴰ, ⴷ ⴰⴼⵓⵔⴽ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ), ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴳⵀⵓⵍ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 12% ⵙⴻⴳ 900.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵎⴻⵏⵢⴰⴼⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵅⴻⵍⵍⵉⵚⴻⵏ ⵜⵉⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⴳⵔⴻⵏ ⴰⴽⵓⴷ.
ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵡⴰⵀⵉⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⵔ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⴰⵙ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 3.579 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ.
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ « ⵛⴻⵔⴰⵎ ⴷⴻⵛⵧⵔ » ⴷ ⵙⴼⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ “ⴳⵍⵧⴱⴰⵍ ⴳⵔⵧⵓⵒ” ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵙ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵖⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ « ⴰⵙⴰⵀⴰⵔ. »
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵙ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵖⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⵀⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ.