×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 51

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ– ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ (ⴰⵃⴻⵕⵕⴻⴱ) ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵚⴰⴼⵔⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⵙⴰⵔⴻⵅ 2015 ». ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ ⵏ « ⵙⴰⵔⴻⵅ 2015 » ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉⵜ ⵜⵉⵙ 2, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⵏⴻⵙ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴻⵀⵀⵉ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ, ⴷ ⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ, ⵉⵖⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⵍⵍⵃⴻⵏ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰⵉⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⴼⵄⴻⵍ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴳ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⵙⴰⵔⵀⴰⵏ ⵧⵎⴰⵔ, ⵉⵖⴻⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵣⴰⴹ-ⴰ. ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ-ⴰ ⵏ « ⵙⴰⵔⴻⵅ 2015 » ⴳⴰⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⴽⴻⵕⵎⴰ, ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵛⵛⵉⵅ (ⴱⵓⵜⵍⵉⵍⵉⵙ), ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉ ⴳⴰⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵉⵎⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵃⴻⵕ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ « ⵙⴰⵔⴻⵅ 2015 » ⴷ ⴰⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ-ⴰ, ⴷ ⵓⵇⴻⵢⵢⴻⵎ ⵏ ⵛⵛⵖⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ-ⴰ, ⵇⵇⵉⵎⴻⵏⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵛⵛⵖⴻⵍ ⵓⴽⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ « ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ-ⴰⵏⴰⴷⵉ-ⴰⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵙ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵙ. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⵎⵓ-ⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳéⵔⵉⴻ ⴰⵜⵔ 130 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵚⴰⴼⵔⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⴷⵖⴰ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵇⵉⵇⵉⵏ ⵙⴷⴻⴼⴼⵉⵔ…
ⴻⵍ ⵟⴰⵕⴻⴼ : ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 68 ⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔⵙ ⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵊⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵕⴻⴼ ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴷ ⵓⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ 17 ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴱⵍⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵄⵓⵎ, ⴷⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰⴳⵉ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵏⵏⵧⵓⵔ ⵢⴰⵀⵉ. ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵍⴻⵎⵄⵉⵡⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ, ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ. ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵀⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵙⵖⵓⵕ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ .
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⵓⵛⴰⵢⴻⵃ ⴷ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⵏ ⴱⵧⵓⵔⴻⴰⵀ (ⵔⵔⵡⵉⴱⴰ) ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵧⵓⴽⵀ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵇⵓⵍⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵛⴰⵢⴻⵃ (ⵡⴰⴷ ⵓⵛⴰⵢⴻⵃ) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴱⵉⵔⵅⴰⴷⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵇⴰⵎ 7,843 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⴹⴻⴼ 28 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵡⵔⵉⵇⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵜⴻⴽⵏⵉⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵢⴻⴽⴽⴰ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ-ⴰ, ⴰⵎ ⴱⴰⵛⵊⴻⵕⵕⴰⵃ, ⵎⴰⵇⴰⵔⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⵉⵎⵉ ⵉⵖⵣⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵏ 200 ⵎ3 ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵎⵉ ⴷ-ⵉⵡⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵎⵎⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵏⵙⵍ), ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵎⴰⵉⵍ ⴰⵎⵉⵔⵧⵓⵛⵀⴻ. ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵀⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵛⴰⵢⴻⵃ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵔⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵎⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍ ⵢⴰⵍ 100 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴼⵔⴰⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⴻⴽⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⵊⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵇⵓⴱⴱⴻⵜ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ 2,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⴹⴻⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⵓⵛⴰⵢⴻⵃ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⴰⴷⵍ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⵊⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵖⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⵜⵔⵧⵉⵙ ⵛⴰⵠⴻⵙ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵏ 100 ⵎ3/ⵙ. ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ, ⵛⵧⵙⵉⴷⴻⵔ-ⴷⴻⵏⵢⵙ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵇⴰⵎ 4,152 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵡⵔⵉⵇⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵜⴻⴽⵏⵉⵜ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵣⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉ ⵏ 5,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵇⴰⵄ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⵊⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵖⴰⵍ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⴰⵡⴹⴻⵏ 100ⵎ3 ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.…
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵎⴰⵔⵧⵛ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵏⵙⵍ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ. ⴰⵃⴻⵣⵣⵉⴱ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ « ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⵉⵖⵉⵙⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵕⵊⵓⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴼⵓⴽⴻⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵜⴻⵛ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵜⴻⴽⵏⵉ (ⵛⵜⵛ) ». ⴰⴷ ⵙⴼⴻⵇⴷⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵣⵉ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵍⵊⴰⵕ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵉ ⵉⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ « ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ-ⴰ », ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵊⴰⵕ-ⵏⵏⵉ ⵉⵇⵓⴷⴻⵔ ⵛⵛⵓⵔⵓⴹ ⵏ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴷ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵃⵜⴰⵛ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵎ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⵧⵛ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵊⴰⵕ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵙ « ⵍⴻⴽⵡⴰⵖⴻⴹ ⵉⵇⵓⴷⵔⴻⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ », ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, « ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵖⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⴻⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵖⵔⴻⵎ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ». ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴳⴻⵣⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ-ⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⴰ ».
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⵏⵓⵍⵉⵒⵉⵜ ⵏ « ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏ ⵙⴰⵍⴰⵀ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵏ-ⵚⴰⵍⴻⵃ ⵜⵜⴰⵙⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵄⴰⵡⴻⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ-ⴰ ⵜⴻⵖⵍⴻⵇ 3 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵄⴰⵡⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⴷⴰⵅⴻⵍ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜⵜ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴷⵔⵓⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⵀⵓⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵉⵏ-ⵚⴰⵍⴻⵃ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵥⵖⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⴷⵖⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵄⴰⵡⴻⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ, ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵍⴰ ⴷ-ⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵔⴰⴱⵉⴻ ⵛⵀⴻⵀⵉⵍⴰ. ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2009 ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⵎⴻⵕⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 110 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 40 ⵏ ⵜⴻⵇⵛⵉⵛⵉⵏ ⴳⴰⵔ 6 ⴷ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ. ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷⵔⵓⵙⵉⵜ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⵀⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵉⵏ-ⵚⴰⵍⴻⵃ, ⵜⴰⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⴰⵡⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵍⵖⴰⵛⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 400 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴷ 100 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴻⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ. ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⵜⴰⵙⴻⵏ-ⴷ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ, ⵜⴰⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴱⴻⴷⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵙⵃⵉⵙⵙⵉⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵓⵔⵥⴰⵎ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵏⴻⵙⵙⴻⵇⵙⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ-ⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ 75 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵎⴻⵃⵙⵓⴱ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵊⵔⵉⴷ. ⵜⴰⵏⴻⵔⴷⴰⴱⵜ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⵚⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵕⵕⴻⵊ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ, ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵛⴻⴹⴹⵉⴹⴻⵏ (ⵉ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ), ⵜⴰⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵚⵓⵏⴰ, ⵜⴰⵅⵅⴰⵎⵜ ⵉ ⵢⵉⵄⴻⵙⵙⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙ 7,7% ⴷⴻⴳ 2014, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵣⴳⴰ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 24 ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⴷⴻⴳ 2014, ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⴳⴻⵎⵎⵓ ⵏ ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵣⵣⵉ ⴳⴰⵔ 0,5% ⴷ 21%, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴳⴻⵎⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⵜⵓⵡⴻⴹ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵖⴻⵔ 7,7%. ⴷ ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⴳⴻⵎⵎⵓ-ⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙ 21% ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ-ⴷ 14.870 ⵏ ⵍⵍⵉⵜⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⵏⵏⵉ. ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ, ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ-ⴰ ⵜⵇⴰⵎ-ⴷ ⴽⴰⵏ 11,8% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵏⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 11% ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⴽⵕⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 5.700 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵍⴼⴰⴽⵢⴰⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙ 9,8% ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⵉⵇⴰⵎ-ⴷ 66% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⵙⵙⵓⵇ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ, ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ 81.440 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵇⴰⵎ-ⴷ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜ-ⴰ 44% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⵅⴻⴹⵔⴰ ⵜⵇⴰⵎ-ⴷ 66% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ 2013-2014, ⵍⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴷⵉⵢⴻⵏ (ⵉⵔⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵥⵉⵏ) ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ 39.000 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ, ⴷⵖⴰ ⵜⴻⵏⵇⴻⵙ ⵙ 19% ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ-ⵉⵙ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 29.000 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 15.000 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵡⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ 23.000 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ ⵙⴼⵓⵍⵍⵓⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵍⵅⴻⴹⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⴼⴰⴽⵢⴰ. ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ 3.000 ⵏ ⵍⴼⵉⵔⵎⴰⵜ (ⴷ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ, ⴷ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ).
ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵇ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⵙⵓⴽⴰⵍ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵓⵄⵣⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ. ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⵣⴷⴰ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ 90 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⵙⵓⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵎⴻⵔⴽⴰⵍⴰ, ⵡⴰⴷ ⴱⵕⵉⵊⴰ, ⵜⵧⵓⵉⵔⴻⴼ ⴱⵧⵓⴰⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵍⵎⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵇ ⵡⵓⵛⵛⵉ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ, ⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴱⴰⵜⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵓⵜⵎⴰⵏⴻ ⵎⴻⵔⴰⴱⵜⵉ. ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ-ⴰ ⵜⴻⴼⵔⴻⵇ-ⵉⵜⵜ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ, ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵛⴻⵔⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ. ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵜⵓⵄⵣⵉⵍⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ, ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵇ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. 113 ⵏ ⵜⵓⵏⵟⵉⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⵓⵏⵉⵔ, ⵃⴰⵙⵉ ⵅⴻⴱⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵉ ⵓⵎ ⵍⴻⵄⵙⴻⵍ, 114 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵔⴳ ⵉⴳⵉⴷⵉ, ⴰⴷⴻⵎ ⴻ ⵜⴻⵍⵀ ⴷ ⴻ ⴽⴰⵀⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ 45 ⵏ ⵜⵓⵏⵟⵉⵛⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵖⵓⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴰ. ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴼ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵃⵙⴻⴱ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵕⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵜⵓⵄⵣⵉⵍⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ-ⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵙⵜⴻⵕⵃⵉⴱⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴻⵔ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⴻⵏⴽⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵜⴰⵚⴻⴱⵃⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴻⵏⵣⵉⵜ (ⴻⵙⵒⴰⵛⴻ ⵛⵧⵎⵎⴻⵔⵛⵉⴰⵍ) ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⵕⴰⵃ ⵏ 1 ⵏⵡⴻⵎⴱⴻⵕ (ⵍⴰ ⴱⵔèⵛⵀⴻ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ. ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵕⴻⴱⵄⵉⵏ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⴻⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 110 ⵏ ⵟⵟⵡⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⵜⴻⵊⵊⴰⵕ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵖⴰⵏ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ (ⵒⵔⵧⵜⴻⵛⵜⵉⵧⵏ ⵛⵉⵠⵉⵍⴻ) ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ « ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ » ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⵖⵙⴰⵢⴻⵏ (ⵒⵧⵎⵒⵉⴻⵔⵙ) ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ « ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵍⵇⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵜⵉⵎⴷⴻⵔⵔⵄⵉⵏ ». ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵢ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⵜⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵖ ⵜⵎⴻⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵙⵙⴻⵖⵙⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙ-ⵏⵏⵉ. ⴰⴷⴻⵔⴱⵓⵣ (ⵙⵧⵓⵜⴻⵔⵔⴰⵉⵏ) ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵢⴻⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵏⵉⵇ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵍⵓⵎⵉⵕⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ. ⵉⵏⴻⴽⵛⵓⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴱⴱⵃⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵇⴻⵔⵔⴻⴱ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ » ⴰⵔⴰ ⵉⵍⴻⴷⵢⴻⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵍⴻⴷⵢⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ (ⴻⵏⵇⵓêⵜⴻ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⴻⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵢ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴽⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙ-ⴰ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⵍⴻⴽ ⵙⴻⵍⵍⴰⵍ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴱⵓⵕ ⵍⵀⴰⵢⵛⴰ, ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⵎⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ 30 ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎ ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ, 40 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵏⴳⴰⵍⵓⵜⴻⵏ, ⵜⴰⵎⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴷⵔⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⴻⴷ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵜⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵜⴻⴽⵏⵉⵜ. ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⵍⵡⴻⵍⵀⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵚⵚⴻⵏⴼ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵚⵚⴻⵃⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴰⴽⵉⵏ ⵚⵚⴻⵏⴼ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⴱⴻⵕⵕⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. « ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⵄⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴻⵍⵍⴰⵍ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ 12 ⵏ ⵢⴻⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⵉ ⵢⴻⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ. ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵃⴷⴻⵕ, ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴻⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴷⴻⴳ ⴷ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵡⴻⵙⵡⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⵛⴰⵍⵒⵉⵔⴻⴼ), ⴷ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.
ⵎⵙⵉⵍⴰ – ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵀⴰⵎⴻⵍ, ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ ⴷ ⵎⵄⴰⴹⵉⴷ (ⵎⵙⵉⵍⴰ), ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ, ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 900 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵏⴻⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴼⴰⴽⴻⵏ “ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2015”, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵏⵓⵙⵓⵏ ⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵊⵊⴻⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵙⵄⴰ 7000 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ. ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴻⴷ ⵡⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵣⴰⵢⴻⵣ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵓⵙⵙⴻⵇⵔⴻⴱ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⵚⵚⴻⵏⵄⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⵜⴰⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⵜⵉⵎⴻⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳⴻⵏ ⴻⴷ ⵜⴰⵎⴰ-ⴰ, ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (ⵍⵧⵛⴰⵍ) ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ, ⴰⵎ ⵚⵚⴻⵏⵄⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵙ, ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴻⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⴷⵓⵏⵜ. ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, 19 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ 2 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ (ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵙ) ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ (ⵉⵏⵙⴼⵒ) ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴻⴷ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 6000 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⴰⴷ.