ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⴳⴻⵎⵎⵓ ⵏ 40 ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵉⴷⵉ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⴹⵓ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ (ⴱⵎⵙ) ⵉ ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.500 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴳⴳⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ 240 ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⴻⴽ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ 2018-2019 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⴷⵊⴻⴱⴰⵍⵉ, ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵜⵜⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ 1144 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⴻⵏ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⴰ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⴰⵙⵎⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ, ⴰⴽⵍⵉ ⵓⴰⵎⴰⵔⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉ ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ : ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 6.000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵄⴰⵡⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018, ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵙⵓⴱⵓⵍ ⵍⵅⴻⵢⵔⴰⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵉⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵏⵓⵡⴰⵔ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⴰⵍⵉ ⵀⴰⵎⵎⵉ, ⵢⴻⵖⴷⴻⴱⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ‘’ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ, ⴰⵄⴻⵟⵟⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ-ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ’’.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵔⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ.
ⵙⴹⵉⴼ – ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵎⴻⵖⵖⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴹ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ 1000 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⴰⴱ ⴰⵉⵙⵙⴰⵏⵉ.