ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵣⵣⴰⴽⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⴻⴼⴼⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉ 37 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ - ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵙⵉⵔ ⵖⴻⵔ 5 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵇⵏⴰⴷⵙⴰ ⴷ ⵄⴱⴰⴷⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ (ⴱⵏⵉ ⵡⵏⵉⴼ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵙⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ.
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ - ⵃⴱⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴰⵜⵏⵓⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵔ ⵍⵃǧǧⴰⵕ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵜⵉ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵅⵓⵚⵚ ⵍⵄⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⵖⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴳⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ (ⴷⵙⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⵇⵍⵉⵏ, ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⴻⵅⵙⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⴰ, ⴷ ⴰⵙⴻⴽⵍⵓ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2019 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵜⵓⵖ ⵜⵎⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵓⵏⵥⵓⵍ (ⵛⵉⵙ) ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⵔ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ, ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⵣⴰⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⵙ 9,6%, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⴱⵔⵓⵔⵉ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵙⵏⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴱⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⴱⴱⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴷⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏ ⵀⴰⵙⵙⴰⵉⵏⴻ "ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ" ⵏ ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ (ⵍⴻⵣⵙⵣⴰⵢⴻⵔ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵉⵍⵉ ⴰⵉⵔⵍⵉⵏⴻⵙ (ⵜⴰⵍ), ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2019, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.