ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⴻⵔⵖⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵅⵚⴻⵔ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴼⴻⵔⵜⵉⴰⵍ (ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵣⵉⴽ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⴰⵙⵎⵉⴷⴰⵍ) ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵟⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⴱⴰⴹⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⵜ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ (90) ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵃⴻⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵙ ⵓⵄⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵚⴰⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ (ⴷⵍ) ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⴻⵞⵞⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵎⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵖⴻⵔ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵢⴻⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ.
ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ - ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴽⵧⵓⵔⴰⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⵉⵍⴻⵣⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ) – ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ (ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ) ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵥⴰⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⵔⵔⵄⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴹⵓ, ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ (ⴱⵎⵙ) ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⴻⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ (ⴱⵎⵙ).
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ - ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ. ⵉⵖⵉⵔ-ⴰ ⵓⴼⴰⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⴷⴻⵍⵜ ⴱ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵢⴻⵇⵇⵓⵔⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵉⵖⵉⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⴷⴷⵓⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵎⵏⵉ ⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵜⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ.
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵜⴰⵎⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉⵏ, ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜ-ⵉⵜⴻⴳⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵖⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴱⴰⴷⵉⵢⵉⵏ (ⵉⵄⴻⵣⵣⴰⴱⴻⵏ) ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⴻⵇⵚⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵜⴻⴽⴼⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵍⵉⴽⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵔⵄⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.