ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⴰⵛ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⴰ (09) ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴻⵥⵖⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 48 ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 40 ⴰⴽⴽⴻⴷ 44 ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⴳⴻⵏⵡⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3.200 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵉⵍⴻⵜⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ 2019, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵓⵏⴻⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
ⴵⴰⵏⴻⵜ (ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ) – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ Ɣⴰⵟ (ⵍⵉⴱⵢⴰ) ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ (ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ). ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵍⵉ ⵀⴰⵎⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴷⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵎⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⵓⵎⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏⵜ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳⴻⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⵓⵎⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵍⴻⵍ. ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵢⴻⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ (ⵒⵧⵉⵏⵜⴻ ⵒⴻⵙⵛⴰⴷⴻ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ) ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵜⴰⵖⵙⴻⵔⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ 5.000 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴰⵡ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⵓⵎⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.
ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.250 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴷⴼⴻⵏ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ.
ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ – ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⴻⵜⴽⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵜⵎⴻⵊⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.
ⵛⵛⵍⴻⴼ – ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵍⵓⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵍⵎⴻⵔⵚⴰ (ⵛⵛⵍⴻⴼ) ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⴰⵎ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ (ⴰⵣⵓⵎⴱⵉ ⴷ ⵓⵖⴻⵔⵖⴰⵔ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ 2.200 ⵏ ⵜⴻⴼⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ - ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵍⵉ ⵀⴰⵎⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴳⴻⵣⵣⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵔⵔⵥⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ.
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵔⴽⵓⴽ, ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵎⵓⵏⵜ (ⴰⴷⵔⴰⵔ), ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵉⴳⵉⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⵏ « ⴷⴻⴳⵍⴻⵜ ⵏⵓⵕ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵏⵓⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⵛⵛⴻⵜⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⵏ « ⵍⵖⴻⵔⵙ » ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵅⵉⵙⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ.