ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ 45 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵍⴰⵜⵔⴰⵛⵀⴻ ⵍⴰⴷⵊⴻⵍ.
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵜⵉⵏⵉ ⵏ « ⵎⵏⴰⴳⴻⵔ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⵡⴰⵏ ⵣⵉⴽ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.
ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵙⴰⵍⴰⵀ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴷⴰⵀⵎⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴽⴰⵔⴰ ⴱⵓⵀⴰⴷⴱⴰ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵀⴰⵛⵀⵉⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ-ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ (ⴳⵏⵍ1ⵣ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵣⴻⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ-ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵔⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵛⵇⴰⵔⵔⴻⵡ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵇⵇⵍⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⵏ ⵓⵣⵏⵉⵇ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ « ⵉⵍⵖⴰⵏⴻⵏ » ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⴻⵏ-ⴷ ⴰⵢⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵅⴻⵍⵍⵉⵚⴻⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉ. ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴰⴼ ⵡⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ « ⵍⴻⵇⵡⴰⵙ » ⵏ ⵓⵣⵏⵉⵇ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴱⴻⵍⵡⵉⵣⴷⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵓⴳⴳⴰⴷⴻⵏ. ⵡⴰ ⵢⴻⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ, ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⵉⵔⴽⴰⵙⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵛⴻⴹⴹⵉⴹⴻⵏ. ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵖⵔⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵛⵡⵉⵟ ⵏ ⵓⵎⴻⵚⵔⵓⴼ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵍⴰⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 1.478 ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵔⴰⵍⵖⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, 1.092 ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⵄⴷⴻⵏ ⴰⴳⴻⵍⵎⵉⵎ ⵏ ⵍⴻⴱⵃⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵔⵉⵖ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ « ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⴻⵏ ⵉⵥⴻⵔⵡⴰⵍⴻⵏ » ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵜⴻⵏⴽⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵛⵛⵔⵉⵄⴰ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ), ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⴻⴱⴳⵙⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵙⵙⴻⵖⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⵜⴻⵏⴽⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⵎⴻⵎⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⴼ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵔⵖⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ 10 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ, ⵉⵎⵓⴷⴰⵖ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ).
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⴼⵉⵍⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – 62 ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵎⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵎⵓⵔⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ 2019 ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⵎⴰⵙⵡⴰⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⴻⵍⵉⴱⴰ.