ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ – ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴻⵍⵢⴰⵏⴰ (ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ) ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵎⴰⵔ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵄⵍⵉ ⵍⴰ ⴱⵡⴰⵏⵜ , ⵢⴻⵖⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵜⵓⴱⴻⵔ 1957.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵍⴻⵏ (ⵍⴱⴰ) ⴳⴰⵔ 1 ⵖⴻⵔ 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.
ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ – ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴼⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏⵜ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴼⵙⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⵉⵔⴰⵧⵓⵉ.
ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵜⴰⵎ (08) ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙ ⵢⵓⵖⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵔⴱⴰⵢ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ 17 ⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ. ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴼⴰⵏⴻⵏ, ⴽⵔⴰⴹ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵔⵖⴰⵏ ⵔⵏⵓ 5 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵇⴱⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴱⴱⵓ, ⵎⴰ 70 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 11 ⴷ ⵉⵍⵓⴼⴰⵏⴻⵏ, 37 ⴷ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ 25 ⴷ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 4ⵀ00 ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⴻⵇⴹⴻⵏ ⴷⵉⵏ. ⵜⴻⵇⵙⴻⴷ-ⵉⵜⴻⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⵏⴻⵖ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵓⵔ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ-ⴰ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵎⴻⴹⵇⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴳⴻⵎⵔⴰ, ⵛⵀéⵔⵉⴼ ⵓⵎⴰⵔⵉ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⴰⵛ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵏⵙⵉⴳⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵖⴰⵎⴰⵛ-ⴰ, ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ‘’ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⵞⵉⵏⵉ’’, ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵟⵟⴻⵔⴼ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⴻⵥⵖⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ 40 ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) 07 ⵖⵓⵛⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 21ⵀ00. ⵢⴻⵙⵏⴻⴱⴳⵉ-ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ, ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵡⵡⵡ.ⵎéⵜéⵧ.ⴷⵣ).
ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ – ⵙⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵄⵓⵎⵎⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⴻⵔⵔⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ, ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴻⴱⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳⵎⵉ ⵜⴻⵍⴷⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.
ⵎⵉⵍⴰ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴽⵓⵔⴰⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵎⵉⵍⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ-ⵙⴹⵉⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⴵⴻⵏⴵⴻⵏ-ⵍⵄⴻⵍⵎⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴽⴰⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⴽⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ-ⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵓⴱⵟⵉⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⵖⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴷ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ. ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵙⵉ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⵉⵎⴻⵙⵜ ⴰⵢ ⵉⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⵓⵏⵉ, ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ-ⴷ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵣⵉⵔⴰⵣⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ. ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵙⴻⴳ 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵙⵉ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ 479 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵅⴻⵚⵔⴻⵏ 708 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ, 837 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵖ ⴷ 1259 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵙⵓⵏ.