ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ - ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ-ⵉⵜⴻⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵜⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ.
ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ - ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ (ⴼⴻⵔⵔⵓⴱⵉⴰⵍ) ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019 ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ. ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵛⵍⴻⴼ, ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵙⵉⵙⵍⵜ, ⵙ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉ ⴽⵜⴰⵣⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵎⵎ, ⴰⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00 ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 06ⵀ00. ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ, ⵙⴰⴽⵉⵏ, ⵙ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵜⴰⵏⴻⴽⵜⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵖⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 3ⵀ00 ⵖⴻⵔ 21ⵀ00,ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ (ⴰⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵡⴰⴹⵓ).
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵖⵓ ⵓⵇⵔⵉⴱ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵚⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ-ⵉⵙ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 90 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ (90 ⴽⵎ/ⵀ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ (ⴱⵎⵙ) ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵙⵄⵉⴷⴰ- ⵜⵜⵔⴰⵊⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⴻⵜ ⵏ ⵙⵄⵉⴷⴰ ⴰⴷ-ⵥⵥⵓⵏ 500 ⴰⴳⵉⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴷⵓⵏ ⴷⵔⴳ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵜⵓⴱⴻⵔ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ, ⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵜⵡⴻⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵥⴻⴳⵡⴰ.
ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ – ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵚⴻⵏⵏⴼⴻⵏ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⴻⵏⵙⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⵓⵎⴰⵏ. ⴰⵙⵎⴻⵍ-ⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⴵⵏⴰⵏ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ, 40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴻⴼⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴹⵓ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ. ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⴱⵍⵉⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵜⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⵞⵉⵏⵉ. ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⴳ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ (ⴱⵎⵙ) ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00 ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 03ⵀ00. ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ (ⴱⵎⵙ) ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵍⴰ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ. ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00 ⵖⴻⵔ 22ⵀ00, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵍ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴵⴻⵃ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ.