ⵍⴻⵡⴰⴹⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵧⵓⵣⵉⴷ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ (ⵛⵀⵓ) ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⵜⴻⵏⵓⵍⵜ (ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵍⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏ). "ⴰⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ 240 ⵏ ⵡⵓⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵡⴻⵄⵔⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵉⵄⵔⴰⴹⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉ ⵉⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼⵜ ⵙ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵎⵡⴰⵢⴻⵏ (ⵙⴻⵜⵔⴰⵎ).

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴳⴳⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⵛⵀⵎⵙ ⴷⴷⵉⵏ ⵛⵀⵉⵜⵓⵓⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⴼ ⵓⵚⵍⴰⵃ ⵜⵚⵍⵃ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵍⵙⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ-ⵉⵙ ⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ-ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⵉ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵛⵍⴻⴼ – ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ 10.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵍⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵛⵍⴻⴼ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵃⵡⴰⴵⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⴼⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ 20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵣⴰⵏ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴻⵛⵛⴰⵇ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵟⴻⴹ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵀⴰⵛⵀⵉⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ-ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ (ⴳⵏⵍ1ⵣ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵣⴻⵡ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ