ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 16.500 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⴷⴻⴳ 9 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2018, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 16 ⴷ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ.

« ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 16.584 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 6.273 ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 16 ⴷ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ (37,83%) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ » ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴰⵡⵉ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⵄⵎⵓⵕ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⵉⵡⴰⵏ, 5.537 ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 26 ⴷ 35 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ 3.112 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 35 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ. 1.662 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ, 9.995 ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ (60,27%) ⴷ ⵉⵎⴱⵓⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ 3.912 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ (23,59) ⵙⵙⵓⵍⵍⵉⵏ.

ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⵉⵡⴰⵏ, 3.085 (ⵏⴻⵖ 18,60%) ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ, 13.499 (81,40) ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ, 47,02% ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ, 39,07% ⴷ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ 13,91% ⴷ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ-ⴷ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ « ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ » ⵏ ⵓⵎⵉⵍⵢⴰⵕⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ-ⴰⵎⴰⵊⴰⵕⵉ ⴳⴻⵓⵔⴳⴻ ⵙⵓⵔⵓⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ, ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ.

ⴳⴻⵓⵔⴳⴻ ⵙⵓⵔⵓⵙ, ⴷ ⴰⵏⴻⵥⵔⴰⴼ ⴰⵢ ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵊⴰⵕ, ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⴻⵍⵅⵉⵔ ⵢⵉⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴻⵡⵡⵇⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ « ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ « ⵠⴰⵍⴻⵓⵔⵙ ⴰⵛⵜⵓⴻⵍⵍⴻⵙ », ⴳⵔⴻⴳⵧⵔ ⵒⵓⵒⵒⵉⵏⵛⴽ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴷⴻⵎⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵜⴻⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵎ-ⵉⵜⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ ⴼⵓⵏⴷⴰⵜⵉⵓⵓⵙ (ⵓⵙⴼ) ⴷ ⵎⵉⵛⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵍ ⴳⴰⵜⴻⵙ.

ⴱⵓⴱⵉⵏⵛⴽ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵉⵕⴰⴱⵓⵍⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ ⴷ ⵎⵉⵛⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵚⴻⴷⴷⵇⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ. ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ ⵜⴻⴼⴽⴰ 1,4 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴳⴰⵔ 2004 ⴷ 2013. ⵎⴰ ⴷ ⵎⵉⵛⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ 690.000 ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ ⴳⴰⵔ 2006 ⴷ 2014.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰ « ⴷ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ » ⵙⴷⴰⵜ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵕⴷⵉⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵚⴻⴷⴷⵉⵇⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ. ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵎⴻⴷⴳⴰⵢ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⴻⴹ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵙⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

« ⵉⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ-ⴷ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ: ⴰⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ, ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ 'ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵔⴻⵏ’-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵎⴰⵉⴰⴽⵓⴱⵙⴽⵉ « ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴰⵖ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵡⴰⵜⵓⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ‘ⵓⵔ ⵜⵜⴽⴻⵔⵔⵉⵛⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ, ⵟⵟⴻⵄⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴻⵍⵍⴻⵡ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ».

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, « ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷⴻⴳ ⵉⵍⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵎⵙⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ».

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ ⵇⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ. ⴰⵎⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴼⴽ ⵏ ⵏⴻⵡⵡⴰⵍ » ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⵉⵊⴻⴱⴱⴷⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⵍⵡⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ  ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵥⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (978) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 605 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⴳⵉⵎ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (1009) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 636 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵉ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⵉⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵉ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵊⵟⴰⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⵣⵓⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ "ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ" ⵉ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.

"ⵏⴻⵥⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⴻⵏⵢⵉⴼ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵎⵎⴻⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵡⴻⵍⵍⴻⵀ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⵉⵍⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⵓⴷⴰⵔ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵉⵎⵉⵔ ⵉ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ "ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ, ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵓⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ", ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 70% ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (586 ⴳⵡ), ⵙⴽⴻⵛⵎⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⵉⵎⵉⵔ ⵉ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⴽⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⵎⴻⵊⵟⵓⵃ ⵏⴻⵖ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⴷ "ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ".

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (1044) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 622 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 81.212 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 1044 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 2,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.393 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 52.568, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 11 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 18 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 19 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3ⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 51 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴻⵄⴷⴰ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ (ⴱⵎⵙ).

ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ "ⴰⵞⵉⵏⵉ", ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ-ⴰ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵃⴻⴷⴷ), ⵙ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴻⵄⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⵣⴻⵔⵄⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⴻⵍ ⵍⵠⵉⵣⴰ.

« ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ-ⴰ ⴷ ⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ. ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⴽⴻⵍⵍⴰⵅⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵏ-ⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵚⴼⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵏⴻⵢⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (1085) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 622 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 79.110 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 1085 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 2,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.352 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 51.334, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 12 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 09 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 11 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 25 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 44 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.