ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵙⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 13 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵙⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵙⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵙⵏⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ.

ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⴵⵉⴵⴻⵍ ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⵍⴻⵃ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ 3:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵡⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 30 ⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵍⴻⵃⴷⴻⵔ ⴷ ⴰⵞⵉⵏⵉ.

ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⵎⵉⵍⴰ ⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⴻⵜ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙ 6:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ 9:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⵡⵉⵃⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ.

ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵙⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 13 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:36     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu