ⵟⵉⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵍⵇⴹⵏ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵔⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:58   Ɣran-t : 54 n tikkal
ⵟⵉⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵍⵇⴹⵏ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵔⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵇⴹⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ (ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⵜⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴰⴳⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴳ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵍⵇⴹⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴽⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵇⵔⵄⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵍⵍⵓⵛ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵒⵍⴰⵙⵜⵉⴽ, ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⵟⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴰⵖⵓⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵄⵜ, ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵢⵟⵟⴼ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰⵢⴰ (ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ) ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴽⵍⵍⴼⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵏ ⵙⴰⵉⴷⵉ.

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1600 ⵏ ⵜⵢⵍⵡⵉⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⴽⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⵇⴰⴹ ⵏ 80 ⵏ ⵜⵢⵍⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵣⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵙ ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ-ⵉⴹⵏ, ⴷ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵉ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰïⴷⵉ, ⵜⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵍⴰ ⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵟⵓⵇⵇⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴹⵇⴰⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵖⴰⵔ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴳⴳⵜⵏ ⵢⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ.

ⵟⵙⵙⴳⵣⵉ-ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵟⵓⵇⵇⵜ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵃ ⵖⵓⵔ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⴷⴰⵍ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:41
ⵟⵉⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵍⵇⴹⵏ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵔⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:58     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 54 n tikkal   Bḍu