Print this page

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 09:56   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵍⴻⵖⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵍⴻⵖⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ, ⵉⵙⴻⵏⴷⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵏⵉⵛⵉ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵃⵉⵔⴰⵏⵜ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵍⵓⵙⵓ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴻⵀⵀⴰⵔⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵔⴰⴼⵇⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ.

ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴱⴰⴱ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵉⵙ, ⴰⵙ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵜⵜⴰⴼⵜⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵜⴰⴱⵣⴻⵔⵜ

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 09:56     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu