ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 13:37   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴻⵍ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵣⵉⴽⵉⵜⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵢⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⴽⵉ, ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴷ ⴵⴵⵓⴵⴵⴳⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ.

ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⵜⴰⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵃⵕⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴹⴹⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, 2726 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⵉⴽⵉⵜⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 1010 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ 50 ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏ, 44 ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰ ⴷ 6 ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽ-ⵉⵜⴻⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⴰⴼⴻⵔⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 10 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:06
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 13:37     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu