ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:27   Ɣran-t : 29 n tikkal
ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉǧⵀⴷⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵔⴼⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵉⵊⴷⵉ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵖⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.

ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⵟⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵟⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉⵣⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵄⵙⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⴱⵓ ⵜⵖⵎⵉ ⵜⴰⵜⵛⵉⵏⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵃⴰⵍⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 22ⵀ00. ⴰⴹⵓ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵖⵔ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵏ ⵓⵔⵓⵔⴷ ⵏ 60/70 ⴽⵎ/ⵀ ⵉ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 60/70 ⴽⵎ/ⵀ ⵉ ⵢⵣⵎⵍ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:27     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 29 n tikkal   Bḍu