ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:21   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵕⵄⵓⴷ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.

ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵢⵔⵣⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵟⵉⵅⵏⵛⵍⵜ, ⵓⵎ ⵍⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵟⵉⴱⵙⵜ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵟⴰⵔⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ00 ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 06ⵀ00.

 

ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:21     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu