ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ: ⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 10 ⵎⴰⵢⵓ 2020 14:48   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ: ⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵙⴻⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵍⵓⵙⵓⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵄ ⴰⵔⴰ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

 ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴰⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⴱⵉⵍⴰⵍ ⴱⴻⵏⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⴱⴻⵜⵜⵓ, ⴱⵓⵎⵣⵓ ⴷ ⵍⵄⴰⵚⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵓⵎⴷⵉⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ.

ⴰⵎⵙⴻⵏⵣⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴹⴹⵉ ⵙ ⴳⴰⵔ 10.000 ⴷ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ, ⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵄⵓⵙⵙⴻⵏ ⴰⴷⴰⴼⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴻⴷⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏⵜ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ 2.000 ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⴻⴽⵕⴻⵏ-ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ 2000 ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⵉ-ⵎⴻⵏⴷⵊⴻⵍⵉ.

 

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ: ⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 10 ⵎⴰⵢⵓ 2020 14:48     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu