ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 25 Meɣres 2020 15:23   Ɣran-t : 369 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ

ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.

 

ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵇⵓⴷⵔⴻⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⴻⵏ ⵓⵙⴱⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵙ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ.

ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵞⵞⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵔⵓⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⵍⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙⵙⴻⵃⴱⴰⴱⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵓⵎⴻⵛⵛⴰⵇ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ (ⴰⵎⵉⵜⵔ ⴳⴰⵔ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵏ), ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴰⴷⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ.

ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵜⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴰⴱⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵎⴻⴷⵍⴻⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ, ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ (ⵜⵉⵏⴰⵣⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ) ⴷ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵉⵖⴰⴱ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷ ⵓⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵟⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⵎⴻⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ-ⴰ, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵛⵛⵡⴰⵍ.

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵞⵞⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ, ⵙ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵏⴻⵏⵏⵉⴹ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ. ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵣⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏⵜ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ. ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵞⵞⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ, ⵜⵉⴷⴰⵍ, ⴰⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ.

ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ « ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ-ⴰ, ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵜ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ.

ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⵎⴰⵍ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 25 Meɣres 2020 15:23     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 369 n tikkal   Bḍu