ⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 95%

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 13:03   Ɣran-t : 651 n tikkal
ⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 95%

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⵔ 95%, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵛⵀⵓⵔⴼⴰ.

« ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ 2014 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ 95% », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵓⵔⴼⴰ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵍⴻⴽⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⵡⵉⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⴷⵡⵉⵔⴰ ⴷ ⴱⴻⵔⵔⴰⵇⵉ.

ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⴻⵏ ⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵚⵓⴽⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ, ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ, ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴰⴷ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵃⴰⵣⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ, ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴰⵛⵃⴰⵍ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵊⵀⴻⴷ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ 7000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵙⴻⴳ 22.000 ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ « ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏⵜ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ 2000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵔⵓⴽⵀⵉ-ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⵡⵉⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 78% ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏ 2021.

ⴷⴻⴳ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ, ⵢⴻⵙⵡⴻⴹ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ 924 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵙ ⵍⴻⴽⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⴰⵙ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 25 Meɣres 2020 15:48
ⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 95%
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 13:03     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 651 n tikkal   Bḍu