44 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 Fuṛaṛ 2020 13:30   Ɣran-t : 447 n tikkal
44 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵓⵛⴻⴼ ⵛⵀⴻⵔⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 44 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⴻⴰⵍ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴻⵔⴼⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 44 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⴻⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ 22 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⴼⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⵟⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⵏⵏⵉ ⵜⴻⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴻⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵃⵉⵍⵍⴻⵇ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ (ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⴰⵣⴰⴼⵕⴰⵏ) ⴷ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰ ⵍⵎⴻⵔⴵⴰ (ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⵔⴰⴷⵍⴰ) ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ 65%, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴻⵔⴼⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⴻⵀⵍⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵔⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵙⴻⵎⵚⴰⴽ ⵏ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵡⵍⴻⵍⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ 6 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ 6 ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵓⵛⴰⵢⴻⵃ ⴷ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵔ ⴱⴻⵔⵔⴰⵇⵉ ⴷ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ (ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵃⵉⵍⵍⴻⵇ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ 96%, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵡⵊⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵏ 2020.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ (ⴻⵏⴳⵓⴰ) ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵀⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵥⴰⵢ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 25 Meɣres 2020 15:35
44 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 Fuṛaṛ 2020 13:30     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 447 n tikkal   Bḍu