ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ 120 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵀⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 09 Fuṛaṛ 2020 15:35   Ɣran-t : 456 n tikkal
ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ 120 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵀⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1500 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 120 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ « ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⴱⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ, ⵓⵎⴰⵔ ⵙⵜⵉⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵇ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ (ⵛⵜⵛ) ⵃⴻⵙⴱⴻⵏ-ⴷ 120 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ « ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ », ⵣⴻⴷⵖⴻⵏ-ⵜⴻⵏ 1500 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵎⴻⵏ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵃⴻⵙⴱⴻⵏ-ⴷ, ⵓⵇⴱⴻⵍ, 350 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ « ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ », ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⴳⵓⴵⴵⴻⵏ 1000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⴷⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⵢⴻⵜ ⴷ ⵄⵉⵏ ⵍⴱⴻⵏⵢⴰⵏ. ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵉⴵⴵⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⴻⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 26 ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵙⴳⵓⴵⴵⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ 350-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ, ⵓⴷⴼⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ « ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⴰⵜⴻⵏⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 Fuṛaṛ 2020 15:18
ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ 120 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵀⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 09 Fuṛaṛ 2020 15:35     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 456 n tikkal   Bḍu