ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 23 Yennayer 2020 10:48   Ɣran-t : 206 n tikkal
ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ.

ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴷ : ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ. ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 60 ⵖⴻⵔ 70 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 21ⵀ00.

ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵖⴻⵙ ⵓⴼⵔⴰⵥ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵖⴻⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⴼⴻⴷ ⵡⴰⴹⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 23 Yennayer 2020 10:48     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 206 n tikkal   Bḍu