ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ, ⴰⵖⴱⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 21 Yennayer 2020 14:32   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ, ⴰⵖⴱⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ, ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵖⴱⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⵖⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.

ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵙⵓⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ-ⴰ ⴷ : ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⵔⵓⵔⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 60 ⴰⴽⴽⴻⴷ 70 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽ ⵓⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴼⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 21ⵀ00.

ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵖⴻⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ.

ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ, ⴰⵖⴱⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 21 Yennayer 2020 14:32     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu