ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ, ⴰⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 20 Yennayer 2020 11:04   Ɣran-t : 386 n tikkal
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ, ⴰⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ - ⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵏⵉ ⵓⵛⴻⵔⵇⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⴱ (ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ), ⵜⴰⵎⵕⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⵣⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 1955.

ⴰⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵙⵙⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ, ⵢⴻⵖⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵚⵚⵡⴰⴷⴻⵇ (ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵣⵉⴳⵀⵓⴷ-ⵢⵓⵛⴻⴼ) ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⴷⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵥⵔⴻⵀⵔⴻⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵎⵉⵔⵓⵛⵀⴻ ⵎⴻⵙⵙⵉⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⵙⵙⵉⵙ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷⴻⴳ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵎⴻⵙⵖⵉⵡⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵍⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵉⵀⴻⵏⵏⴰⵏ.

ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⴰ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵉⴱⵙⴻⴽⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵍⵓⵍⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⴽⵜⵉ ⵉ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⵙⵙⵉⵙ.

ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⵜ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵔⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1993 ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⴰⵎⴳⵓⴹⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵊⴻⵏⵏⴰⴷ » ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⴷⴻⴳ 1927 ⴷⴻⴳ ⵍⵎⵓⵕⴰⴷⴻⵢⵢⴰ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵍⴰⵚⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴱⵙⴻⴽⵔⵉⵢⴻⵏ (ⴰⵖⵔⵉⴱ). ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵢⵓⴷⴻⴼ, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵖⴻⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ « ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ 22 » ⴷ « ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ 6 ». ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴰⵖ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 09 Fuṛaṛ 2020 15:40
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ, ⴰⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀⴻ ⵎⵓⵔⴰⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 20 Yennayer 2020 11:04     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 386 n tikkal   Bḍu