ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 25 Yennayer 2018 11:24   Ɣran-t : 232 n tikkal
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵙⵡⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ.
 
ⴳⴰⵔ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ-ⴰ, 174 ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⵄⴰⵢⴷ, 139 ⴷⴳ ⵎⵔⵢⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ. ⵟⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ-ⴰ ⵜⵙⵙⴱⴳⵙ-ⴷ 250 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵎⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010-2014, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 153,4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⴳⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⴽⵀⴰⵍⴽ ⵙⴰⵢⵓⵓⴷⴰ.
 
79 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ, ⴰⵍⵍⴰⵓⵓⴰ ⴹⵊⴰⵔⵉ.
 
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, 7.700 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ 80%, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 85% ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018.
ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 25 Yennayer 2018 11:24     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 232 n tikkal   Bḍu