ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 24 Yennayer 2018 12:37   Ɣran-t : 217 n tikkal
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ-ⴰ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵍⴰⵜ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵖⵔⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵎⵓⵓⵍⴰⵢ.
 
ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵍⴰⵜ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵎⵙⵏⵉ 3.000 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵉ ⵡⵙⵔⴰⴳ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ 9,7 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ. ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 15 ⵏ ⵜⵖⵙⴰⵔ, ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵡⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵏ-ⵏⴰⵙⵔ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵏⵇⴰⵏ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵓⵍⴰⵢ.
 
ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⴰⴷⴰⵖⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵔⵓⴹⵔ-ⴰⵍⵛⵉⴰ/ⴰⵙⵙⵉⴳⵏⵉⴰ ⵍⵛⵏⵓⵔ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵙⵜⵓⵎ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⴷⵓ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵏⵡ 430 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ (ⵉⵎⴰⵜⵡⵉⵍⵏ, ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ) ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ-ⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.
ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 24 Yennayer 2018 12:37     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 217 n tikkal   Bḍu