ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴻⴷⴷⴰⵍⴻⵏ (ⴰⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ) ⵢⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵢⵓⵔⵓⴱ ⵜⵉⵏⴻⵛⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2020, ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⴰⵔⴻⵣⴽⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴷⴷⴰⵍⵏ (ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ) ⵢⵙⵙⵉǧⵡ ⵖⵔ ⵢⵓⵔⵓⴱ ⵜⵉⵏⵛⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2020, ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⴰⵔⵣⴽⵉ ⵟⵓⵓⴷⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ (ⴱⵎⵙ). ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵃⴰⴷⴻⵔ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴱ ⵙⵟⵉⴼ, ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⵓⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 30ⵎⵎ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 10ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ.
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴽⴰⵎⵍ ⵏⴰⵙⵔⵉ, ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏ 1.600 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴰⴰⴹⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⴹⴰⵔ "ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ".
ⵜⵉⵣⵉ-ⵡⴻⵣⵣⵓ - ⴰⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵣⵉⴽ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ "ⵜⴰⵊⵎⴰⵄⵜ" ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⵉⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⵉ ⵣⵉⴽ ⵏ ⵣⵉⴽ ⴰⵎ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵖⴻⴼ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵙⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵙⵏⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ. ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⴵⵉⴵⴻⵍ ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⵍⴻⵃ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ 3:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵡⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 30 ⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵍⴻⵃⴷⴻⵔ ⴷ ⴰⵞⵉⵏⵉ. ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⵎⵉⵍⴰ ⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⴻⵜ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙ 6:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ 9:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⵡⵉⵃⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵓⵅⴻⵜⵜⴰⵕ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵓⴷⴷⴻⵕ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵕⵓⵍ ⴷ-ⵢⴻⴹⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵉⴳⴻⴼⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⵓⵙ ⵓⵒⵉⵟⵕⵓⵍ ⵓⴽ1 ⴷⵉ ⴻⵍ ⵡⴻⴷ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵇⴹⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ (ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⵜⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴰⴳⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵧⵓⵣⵉⴷ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ (ⵛⵀⵓ) ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⵜⴻⵏⵓⵍⵜ (ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵍⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏ). "ⴰⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ 240 ⵏ ⵡⵓⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵡⴻⵄⵔⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 13ⵀ00 ⴰⵔ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⵉⵙ 05ⵀ00, ⴷⴻⴳ 18 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵙⵟⵉⴼ, ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵣⴻⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.