ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵇⴹⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⵢⵏⴰⵎ (ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⵜⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴰⴳⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵧⵓⵣⵉⴷ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ (ⵛⵀⵓ) ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⵜⴻⵏⵓⵍⵜ (ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵍⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏ). "ⴰⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ 240 ⵏ ⵡⵓⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵡⴻⵄⵔⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 13ⵀ00 ⴰⵔ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⵉⵙ 05ⵀ00, ⴷⴻⴳ 18 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵙⵟⵉⴼ, ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵣⴻⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵍⴻⵖⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵍⴻⵖⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ, ⵉⵙⴻⵏⴷⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵏⵉⵛⵉ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵃⵉⵔⴰⵏⵜ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵍⵓⵙⵓ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴻⵀⵀⴰⵔⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵔⴰⴼⵇⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ. ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴱⴰⴱ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵉⵙ, ⴰⵙ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵜⵜⴰⴼⵜⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵜⴰⴱⵣⴻⵔⵜ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.
ⵎⵙⵉⵍⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵉⴽⵔⵓ-ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ, ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵍⴻⵏ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⴷⵉⴰⴼⴰⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴳⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵙ "ⵢⴻⵍⴷⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ". ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ "ⵍⵎⴰⵍⴻⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵍⴰⴷ ⴰⵔⵉⴱⴰ" ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⴰⴳⵔⴰ, ⵙ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵀⵓⵢⴰⵎ ⴱⴻⵏⴼⵔⵉⵀⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⴰⴼⴰⵜ ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵜⵜⵡⴰⵏⴻⴱⴳⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵣⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ, ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⴰ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵔⵓ-ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ". ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵃⵡⴰⴵⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ". ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵜ ⵜⴻⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉ-ⴰ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ".
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ – ⴰⵎⵏⵓⵇⴰⵍ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵉⴷⴰⴱⴻⵔ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵎⴱⵉⵡⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉⴷⴰⴱⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵣⴰⵡⵉⵜⴻⵏ (500 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ) ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵣⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⴰⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⴼⴻⵔⵏⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵎⴱⵉⵡⵍⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵜⴻⵔⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ". ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵓⵏⵓⵇⴰⵍ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ "ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵖⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙ, ⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⴰ". ⵉⴷⴰⴱⴻⵔ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ "ⴰⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵙⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ-ⵙ ⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⴹⵔⴰⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵣⴰⵡⴰⵜⵉⵏ". ⵜⴰⵎⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵣⴰⵡⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳⴰⵔ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ (ⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵀⴻⴳⴳⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⵎⵙⴻⴳⵣⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵉⵔⴻⴽⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵉⵄⵔⴰⴹⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉ ⵉⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼⵜ ⵙ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵎⵡⴰⵢⴻⵏ (ⵙⴻⵜⵔⴰⵎ).
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ–ⴰⵣⴰⵍ 6.500 ⵏⵢⵉⴳⴹⵉⴹⴻⵏⵏⵡⴰⵎⴰⵏⵏ 24 ⵏⵜⴻⵍⵎⴰⵙⵉⵉⵄⴻⵛⵛⴻⵏⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰⴷⴻⴳⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏⵓⴳⵔⵉⵜⴻⵏⵏⵓⴳⴻⵣⴷⵓⵏⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴰⵢⴰⴷⵢⵉⵡⴻⵏⵜⵏⵜⵖⴰⵡⵙⴰⵉⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜⴰⴽⴽⴻⴷⵜⴷⴰⵡⵙⴰⵢⴻⵍⵀⴰⵍⵏⵓⴳⴰⵎⴰ, ⵉⴷ-ⵏⵏⴰⵏⴰⵙⵙⵏⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰⵏⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜⵏⵓⵥⴻⴹⵡⵓⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵏⵡⵓⴷⴷⵓⵏⵏⵢⵉⴳⴹⵉⴹⴻⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉǧⵀⴷⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵔⴼⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵉⵊⴷⵉ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵖⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.