ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ - ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵓⴱⵉ ⴱⵓⵛⵀⵔⴰⵢⴰ ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ,ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ "ⵢⵉⴱⴰⵡ" ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 67 ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ, ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵎⴻⵏⴷⴻⴳ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⵓⴹⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⵜⴻⴳⴳⴻⵣ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ – ⴷ ⵊⵓⴻ ⴱⵉⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⵓⵎⴱ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵙⵧⴼⵉⴰⵏⴻ ⵎⵉⵎⵧⵓⵏⵉ, ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ « ⵓⵙⴱⴰⴽ » ⴰⵢ ⵜⴻⵙⴱⴻⴽ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢ-ⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⴻⵓⵛⵓⵛⵓ) ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⴰⴱⵙⵓ) ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵜⴰⵙⴻⵏⴼⵜⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ».

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵧⵏⵉⵧ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵍⵓ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⴹⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ .

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⵉⴱⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵓⵍⴷ ⵙⵡⵉⵍⴻⵎ ⵎⴻⴳⵀⵉⴼⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 1975, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ».

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⴰⵡ « ⴰⵔⵎⴰⵙⴰⵢ » ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ « ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰⵡⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ