ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, « ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵣⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵍⴻⴷ, ⴷ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵎⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵓⴱⴱⵉ ⴱⵓⵛⵀⵔⴰⵢⴰ ⴱⴰⵛⵉⵀⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵕⵕ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ 47 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵍⴻⴹⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴻⴱ ⴷ « ⵜⵉⴹⵏⵉ ⵜⴰⵏⴻⵡⴷⴰⴳⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵛⴽⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⴳⴻⵏⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⵙⵜⴻⵔⵏ ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⵔⴻⵙⵓⵔⵛⴻⵙ ⵡⴰⵜⵛⵀ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴳⴻⵏⴻⴱ – ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⴳⴻⵏⴻⴱ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⴰⴱⴱⴰⵥⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵥⵥⵄⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵡⵊⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ « ⵓⵎⵣⴻⵍⵍⴻⵡ ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⵜⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵙⴰⵏⴷⵔⴰ ⴱⵔⵉⴰⵔ, ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵊⵓⵙⴻⴼ ⴱⵓⵔⵔⴻⵍⵍ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵥⵥⵄⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵒⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⵔⵉⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵔⴽⴻⴹ ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ-ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴹⴻⵎⵎⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ 19 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ