75 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ : ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵜⵜⵏⵔⵏⵉ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉ ⵉⵎⵉⵖⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:23   Ɣran-t : 41 n tikkal
75 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ : ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵜⵜⵏⵔⵏⵉ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉ ⵉⵎⵉⵖⵙ

 

ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ) – ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (75) ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⴻⵜⵜⵡⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉⵜ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵜⴰⴱⵍⴽⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵉⵀⵉ ⵉⵎⵉⵖⵙ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵜⵜⵏⵔⵏⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⴰⵏⵜóⵏⵉⵓ ⴳⵓⵜⵔⵔⵙ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵜⵣⴳⵍ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ "ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵙⵃⴰⵙⵙⴼ, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴼⴽⵓⵥⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵖⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏ-ⴰ ⵙ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵜⴰⴱⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵉⵀⵉ ⵉⵎⵉⵖⵙ ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵙ ⴰⵏⵔⵏⵉ-ⵙ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⴳⵓⵜⵔⵔⵙ ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⵙ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵖⵓⵛⵜ 1945.

ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉⵣⵓⵍ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ "ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵚⵚⴱⵔ, ⵏ ⵓⵚⴳⴳⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ".

"ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵏⴰⴳⴰⵣⴰⴽⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴰⴷⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵜⴰⴱⵍⴽⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⴷ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⵔⵓ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴼ-ⵉⴹⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⵙⵜⵄⵔⴼ ⵙ ⵓⴳⵓⵛⵛⵍ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ.

75 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ : ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵜⵜⵏⵔⵏⵉ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉ ⵉⵎⵉⵖⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:23     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 41 n tikkal   Bḍu