ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:37   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵔⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵎⴰⵀⴻⵔ ⵏ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⴻⵛⵀⴰⴰⴱ, ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵔⴻⵣ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴼⴻⵍ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵍⵃⵉⴼ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⴻⴷ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⴳⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵍⵇⵓⴷⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:20
ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:37     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu