ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 10 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:06   Ɣran-t : 101 n tikkal
ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ « ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵅⵚⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2020, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴳⴳⵜⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ, ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴷⵙⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵀⴻⵉⴽⵓ ⵎⴰⵙⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:16
ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 10 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:06     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 101 n tikkal   Bḍu