ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:20   Ɣran-t : 41 n tikkal
ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ

ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵎⴰⵢⴷⴻⵏ. ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵔⴷⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⵓⴳⴻⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵀⴻⵎ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴷⴰ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ (ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵙⴻⵎⵎⴰ-ⵜ-ⵉⴷ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴷⴰ ⵙ « ⵜⴰⵙⵡⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵙⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ».

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵢⴰ, ⵏⴻⵖⵍⴻⵏⵜ-ⴷ ⵜⴻⵔⴷⴰⵢⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ-ⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵛⴻⵎⵎⴻⵜ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴽⵛⴻⴼ ⴰⵎⵏⴻⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵙⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷⵉ.

ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵙⵢⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ.

« ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ ⵎⴳⴰⵍ-ⵉⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵖ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵜⵜⴻⵔ. ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⵇⵍ-ⵉⵢⵉ ⵓⴼⵉⵖ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⵔⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴻⵔⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵓⵍⴰⵍⵉⵏ. ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⵛⵃⴰⵏ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵖⵏⴰⵙ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵣⴻⵖⵏⴻⵏ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⵍⵓⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ), ⴱⴱⴽⴻⵏ-ⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ: ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵜ-ⵜⵜⵉⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 10 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:10
ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:20     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 41 n tikkal   Bḍu