ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:17   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ – ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⵇⵉⴹⵜ-ⴰ ⵜⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⴷⵉⵣ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵡⴰⵍ, ⴰⵟⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, « ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ », ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ) ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⴰ.

ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1991 ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ. « ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵔⴽⴰⴹⴻⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ 2016, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⵥⵥⵄⴻⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵢⴰⵍⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵎⵏⴻⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵢⴰ, ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷⴻⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵙⵇⴰⵔⵔⴰⵢⴻⵏ-ⵜⴻⵏ, ⵜⵜⴰⴱⵥⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ-ⵜⴻⵏ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 17:12
ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:17     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu